1. നെട്ടാണി

  1. നാ.
  2. ഉച്ചി
  3. നീണ്ട ആണി
 2. നട്ടാണി

  1. നാ.
  2. തലയുടെ നടുഭാഗം, ഉച്ചി
 3. നറ്റുണ

  1. നാ.
  2. നല്ല സഹായം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക