1. നെട്ടെഴുത്ത്

    1. നാ.
    2. ദീർഘസ്വരമോ ദീർഘസ്വരംചേർന്ന വ്യഞ്ജനമോ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ലിപി
    3. ദീർഘമായ കത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക