1. നെയ്ത്തുകാരൻ

    1. നാ.
    2. തുണി നെയ്തുണ്ടാക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക