1. നെയ്ത്ത്

    1. നാ.
    2. നൂലുകൊണ്ട് തുണിയുണ്ടാക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക