1. നെയ്യപ്പം

    1. നാ.
    2. ഒരു പലഹാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക