1. നെയ്വിളക്ക്

    1. നാ.
    2. എണ്ണയ്ക്കുപകരം നെയ്യൊഴിച്ചു കത്തിക്കുന്ന വിളക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക