1. നെരിപ്പട

    1. നാ.
    2. നെരുപ്പട, ഒരു പലഹാരം, ഓട്ടട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക