1. നെറുകന്തല

    1. നാ.
    2. ഉച്ചി, തലയുടെ നടുഭാഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക