1. നെറ്റി

  1. നാ.
  2. തലയുടെ മുകൾഭഗത്തു പുരികങ്ങൾക്കു മുകളിൽ രോമാവലി തുടങ്ങുന്നതിനു കീഴിലുള്ള ഭാഗം
  3. മുൻഭാഗം (സൈന്യത്തിൻറെ നറ്റി, വീടിൻറെ നെറ്റി). (പ്ര.) നെറ്റിചുളിയുക = കോപമോ അംഗീകാരമില്ലായ്മയോ കാണിക്കത്തക്കവിധം നെറ്റിയിൽ ചുളിവു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക
 2. നേറ്റി

  1. നാ.
  2. സത്യം
  3. തഴക്കം, പഴക്കം
  4. ചൊർ
  5. അനുഭവം, നേര്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക