1. നെറ്റിത്തടം

    1. നാ.
    2. നെറ്റിയുടെ പരന്നഭാഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക