1. നെല്ലറ

  1. നാ.
  2. നെല്ലുണക്കി സൂക്ഷിക്കാൻ തടികൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ അറ
 2. നല്ലാർ

  1. നാ.
  2. സ്ത്രീകൾ
  3. നല്ല്ല ആളുകൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക