1. നെല്ലിട

    1. നാ.
    2. അൽപം
    3. ഒരു നെല്ലിൻറെ വലിപ്പം
    4. ഒരു നെല്ലിൻറെ തൂക്കം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക