1. നെളിരുക

    1. ക്രി.
    2. ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുക, സംഭാഷണം ചെയ്ത് ഒച്ചയുണ്ടാക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക