1. നെൽപ്പാടം

    1. നാ.
    2. നെല്ലു കൃഷിചെയ്യുന്ന പാടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക