1. നെൽപ്പുര

    1. നാ.
    2. നെല്ലു സൂക്ഷിക്കുന്ന പുര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക