1. നെൽപ്പൊരി

    1. നാ.
    2. നെല്ലുവറുത്തുണ്ടാക്കുന്ന പൊരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക