1. നേതവ്യ

    1. വി.
    2. നയിക്കപ്പെടേണ്ട, നയിക്കത്തക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക