1. നേതൃത്വം

    1. നാ.
    2. നേതാവായിരിക്കൽ, നയിക്കുന്നവൻറെ ഭാവം, നയിക്കാനുള്ള അധികാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക