1. നേത്രഗോചര

    1. വി.
    2. കണ്ണുകൊണ്ടറിയാവുന്ന, കാണാവുന്ന, കണ്ണിൽപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക