1. നേത്രജ(ല)ം

    1. നാ.
    2. കണ്ണുനീർ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക