1. നേത്രബന്ധം

    1. നാ.
    2. കുട്ടികളുടെ ഒരു കളി
    3. കണ്ണുകെട്ടൽ
    4. വഞ്ചന, യാഥാർഥ്യം മറച്ചുവയ്ക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക