1. നേത്രബിന്ദു

    1. നാ.
    2. കണ്ണിൽ ഒഴിക്കുന്ന തുള്ളിമരുന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക