1. നേത്രമലം

    1. നാ.
    2. കണ്ണിലെ പീള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക