1. നേത്രസാഫല്യം

    1. നാ.
    2. കണ്ണിനുള്ള തൃപ്തി, കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് കാണുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക