1. നേത്രാഭിഷ്യന്ദം

    1. നാ.
    2. ഒരു നേത്രരോഗം, കണ്ണിൽനിന്നു നീരും പീളയും ഒലിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക