1. നേത്രി(ക)ം

    1. നാ.
    2. ഔഷധദ്രാവകങ്ങൾ പീച്ചിക്കയറ്റാനുള്ള ഉപകരണം
    3. ഊതി ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന കുഴൽ
    4. ചെറിയ തവി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക