1. നേത്രൗഷധം

    1. നാ.
    2. പുഷ്പകാസീസം
    3. കണ്ണിൽ എഴുതാനുള്ള മരുന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക