1. നേദിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. നിവേദിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക