1. നേദിഷ്ട

    1. വി.
    2. അടുത്തുള്ള, ഏറ്റവും അടുത്ത
  2. നിദിഷ്ട

    1. വി.
    2. നിദേശിതമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക