1. നേപഥ്യം

    1. നാ.
    2. അലങ്കാരം
    3. അണിയറ
    4. വസ്ത്രാഭരണാദികളായ അലങ്കാരങ്ങൾകൊണ്ടുള്ള ഭംഗി, ആഹാര്യശോഭ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക