1. നേമം1

  1. നാ.
  2. നിയമം
  3. പതിവ്, പതിവായുള്ളത്
  4. നേമപ്പടി
 2. നേമം2

  1. നാ.
  2. ചതി
  3. കുഴി
  4. അതിര്
  5. അന്നം
  6. മുകൾഭാഗം
  7. സമയം
  8. വേര്
  9. ഓഹരി
  10. പകുതി
  11. ഋതു
  12. ഭിത്തിയുടെ അസ്ഥിവാരം
  13. നാട്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക