1. നേയ

  1. നാ.
  2. നയിക്കത്തക്ക
  3. നയിക്കപ്പെടേണ്ട
  4. ഊഹിച്ചറിയേണ്ട
 2. നെയ്

  1. നാ.
  2. നെയ്യ്
 3. നെയ്യ്

  1. നാ.
  2. എണ്ണ
  3. വെണ്ണയുരുക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന (എണ്ണപോലെ കൊഴുപ്പുള്ള) ദ്രാവകം
  4. മൃഗക്കൊഴുപ്പ്
  5. നെയ്യുചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഔഷധം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക