1. നേയം, നേശം

    1. നാ.
    2. സ്നേഹം
    3. നന്മ
    4. പ്രേമം, വാത്സല്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക