1. നേയൻ

    1. നാ.
    2. സ്നേഹിതൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക