1. നേരാംവണ്ണം

    1. അവ്യ.
    2. നേർക്കുനേരെ, ശരിയായി, നല്ല രീതിയിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക