1. നേരിട

    1. നാ.
    2. ഇടുങ്ങിയ മധ്യം, കൃശമായ അരക്കെട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക