1. നേരിയത്

    1. നാ.
    2. കട്ടികുറഞ്ഞ ഒരുതരം വസ്ത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക