1. നേരുകേട്

    1. നാ.
    2. അസത്യം
    3. വഞ്ചന, ചതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക