1. നേശം

  1. നാ.
  2. സ്നേഹം
  3. വാത്സല്യം
 2. നേയം, നേശം

  1. നാ.
  2. സ്നേഹം
  3. നന്മ
  4. പ്രേമം, വാത്സല്യം
 3. നാശം

  1. നാ.
  2. മരണം
  3. ഉപേക്ഷിക്കൽ
  4. ഇല്ലാതെയാകൽ
  5. ക്ഷയിക്കൽ
  6. വിപത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക