1. നേഷ്ടാവ്

    1. നാ.
    2. പതിനാറ് ഋത്വിക്കുകളിൽ ഒരാൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക