1. നേർപകുതി

    1. നാ.
    2. രണ്ടു സമഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക