1. നേർപലിശ

    1. നാ.
    2. ക്രമപലിശ, നാട്ടിൽ നടപ്പുള്ള പലിശ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക