1. നേർമ

  1. നാ.
  2. വളവില്ലായ്മ
  3. നീണ്ടു കട്ടികുറഞ്ഞ ആകൃതി
  4. ക്രമമായി വണ്ണം കുറഞ്ഞു വരുന്ന ആകൃതി
  5. തരി തീരെ ഇല്ലാതെ പൊടിയായിരിക്കൽ
  6. സത്യസന്ധത, നീതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക