1. നേർമഞ്ചി

    1. നാ.
    2. മോന്തായത്തിൽ നിന്നു കൂരയുടെ ഇറമ്പുവരെ എത്തുന്ന കഴുക്കോൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക