1. നേർവട്ടം

    1. നാ.
    2. പത്തുമേനി വിളവ്, ഒന്നിനു പത്തെന്ന തോതിലുള്ള വിളവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക