1. നൈകടിക

    1. വി.
    2. അടുത്തുള്ള
    3. തൊട്ടിരിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക