1. നൈഗമൻ

    1. നാ.
    2. കച്ചവടക്കാരൻ
    3. നിഗമങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക