1. നൈചികി

    1. നാ.
    2. ഉത്തമലക്ഷണങ്ങളുള്ള പശു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക