1. നൈച്യം

    1. നാ.
    2. നീചത്വം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക