1. നൈത്തിയാർ

    1. നാ.
    2. നേത്യാർ
  2. നേത്യാർ

    1. നാ.
    2. കൊച്ചിരാജാവിൻറെ പത്നി, നേത്യാരമ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക